Zeszyt 2 (2018) - Wykaz artykułów język polski, angielski, niemiecki

W języku polskim

Wprowadzenie ........................................................................................... 9
ARTYKUŁY .................................................................................................. 11
Bp Piotr Turzyński
Istotne cele i zasady edukacyjne w myśli Świętego Augustyna ................ 13
Ks. Tadeusz Guz
Patriotyzm: Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postacią
racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki,
wiary i kultury polskiej .............................................................................. 31
Ks. Zbigniew Formella
La psicopedagogia dello scautismo: una proposta di autorealizzazione
e di socializzazione ................................................................................... 63
Dorota Gonigroszek
Kształtowanie wartości ogólnoludzkich i ponadczasowych poprzez zajęcia
teatralne na przykładzie adaptacji baśni Dziewczynka z zapałkami ............. 83
Iwona Gryz
Indywidualizacja nauczania wartością nadrzędną dla nauczyciela języka
obcego w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ......91
Emilia Gulińska
Zadania samorządu terytorialnego w działalności oświatowej ................ 109
O. Andrzej Jastrzębski OMI
O użyteczności teorii rozszerzonego umysłu dla rozwoju
nowych programów edukacyjnych .......................................................... 119
Helena Kisilowska
Edukacja w zakresie ochrony środowiska warunkiem trwałego
i zrównoważonego rozwoju .................................................................... 139
Ks. Adam Maj
Święty Jan Paweł II wzorem osobowym w procesie wychowania .......... 153
4 Spis treści
Wioleta Malicka
Hermeneutyka w humanistyce, humanistyka w nauce
– o integracji człowieka z wartościami ..................................................... 171
Ks. Adam Orczyk
Nauczyciele szkół powszechnych z terenu Gór Świętokrzyskich ........... 187
Ks. Robert Strus
Definicja patriotyzmu i jego odmiany ...................................................... 205
Leszek Wianowski
Obiektywna norma moralna i niebezpieczeństwo jej odrzucenia
jako fundamentu prawdy życia i wychowania człowieka ...................... 221
Ks. Jarosław Wojtkun
Dramat uzależnień młodego pokolenia i drogi prewencji ....................... 239
Ks. Konrad Wójcik
Małżeństwo sakramentalne. Elementy pastoralno-psychologiczne ......... 253
RECENZJE .............................................................................................. 267
Roman Gawrych
Recenzja książki Grzegorz Majkowski, Outsiderzy. Współczesny dyskurs
młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy ............................................... 269
Ks. Rafał Piekarski
Recenzja książki Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa
i myśli pedagogicznej .............................................................................. 275
SPRAWOZDANIA .................................................................................... 283
Wioleta Malicka
Sprawozdanie z konferencji naukowej ,,Hermeneutyka wartości w kulturze”
– Radom 20.05.2017 r. ............................................................................ 285
Ks. Wojciech Wojtyła
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,W hołdzie
wobec myśli Świętego Jana Pawła II” – Radom 23.11.2017 r. ............... 291
Instrukcje dla autorów ......................................................................... 295

W języku angielskim

Contents
Introduction ............................................................................................... 9
ARTICLES .................................................................................................. 11
Bp Piotr Turzyński
Significant goals and educational principles in the thought of
Saint Augustine ........................................................................................................ 13
Fr. Tadeusz Guz
Patriotism: Service to God and homeland – the top figure of human
rationality on the example of several Poles from the circle of science,
faith and Polish culture …….............................................…………….... 31
Fr. Zbigniew Formella
The psycho-pedagogy of scouting: a proposal for self-realization
and socialization ........................................................................................ 63
Dorota Gonigroszek
Teaching Universal and Timeless Values through Drama: the Adaptation of
The Little Match Girl ................................................................................. 83
Iwona Gryz
Individualization of teaching as a superior value for a foreign language
teacher in working with a student with special educational needs …….. 89
Emilia Gulińska
The tasks of local self-government in educational activities ……............ 109
Fr. Andrzej Jastrzębski OMI
On the usefulness of the extended mind theory for the development
of new programs in education.................................................................. 119
Helena Kisilowska
Education in the field of environmental protection as a condition
for permanent and sustainable development……………...........………. 139
Fr. Adam Maj
Saint John Paul II as a role model in the process of education .................. 153
6 Contents
Wioleta Malicka
Hermeneutics in the humanities, humanities in science - about the integration
of people with values” ................................................................................ 171
Fr. Adam Orczyk
Teachers of state schools from the Świętokrzyskie Mountains victims
of the German occupant in 1939-1945 ..................................................... 187
Fr. Robert Strus
The definition of patriotism and its variety ............................................. 205
Leszek Wianowski
Objective moral norm and the danger of its rejection as the foundation
of the truth of life and man’supbringing ................................................ 221
Fr. Jarosław Wojtkun
The young generation’s addiction drama and the ways of prevention .... 239
Fr. Konrad Wójcik
The sacramental marriage. The pastoral and psychological elements ...... 253
REVIEWS ................................................................................................. 267
Gawrych Roman
The review of the book by Grzegorz Majkowski, Outsiders. The contemporary
discourse of youth from The Voluntary Labour Corps ............................. 269
Fr. Rafał Piekarski
The review of the book by Fr. Adam Orczyk, The outline of the history
of education and the pedagogical thought ...............................................275
REPORTS ................................................................................................ 285
Wioleta Malicka
The report from the conference ,,Hermeneutics of values in culture”
– Radom, May 20, 2017 ............................................................................. 285
Fr. Wojciech Wojtyła
The report from the Nationwide Scientific Conference ,,In the homage
to the thoughts of Saint John Paul II” – Radom, November 23, 2017 .... 291
Instructions for authors ......................................................................... 295

W języku niemieckim

Einführung ................................................................................................. 9
BEITRÄGE ................................................................................................. 11
Bf Piotr Turzyński
Wesentliche Ziele und Prinzipien der Erziehung im Denken
des hl. Augustinus ..................................................................................... 13
P. Tadeusz Guz
Patriotismus: Gottes – und Staatsdienst als höchste Form menschlicher
Rationalität am Beispiel einiger Polen aus Wissenschaft,
Glaubensleben und polnischer Kultur........................................................ 31
P. Zbigniew Formella
Psychopädagogik von Skauting – Vorschlag der Selbstverwirklichung
und Sozialisation ....................................................................................... 63
Dorota Gonigroszek
Die Gestaltung allgemeinmenschlicher und überzeitlicher Werte durch
Theaterworkshops am Beispiel einer Adaptation des Märchens
Das kleine Mädchen mit Schwefelhölzern ................................................. 83
Iwona Gryz
Die Individualisierung des Unterrichtsprozesses als übergeordneter
Wert in der Arbeit des Fremdsprachenlehrers mit Schülern
mit speziellen Lernbedürfnissen ................................................................ 91
Emilia Gulińska
Die Aufgaben der Kommunalverwaltung im Bildungswesen ................. 109
Andrzej Jastrzębski OMI
Über die Verwendbarkeit der Theorie des Erweiterten Geistes [EMT]
für die Entwicklung neuer Bildungsprogramme...................................... 119
Helena Kisilowska
Umweltschutzerziehung als Bedingung für dauerhafte und nachhaltige
Entwicklung ............................................................................................. 121
8 Inhaltsverzeichnis
P. Adam Maj
Der hl. Johannes Paul II. als Vorbild im Erziehungsprozess ….............… 139
Wioleta Malicka
Hermeneutik in der Humanistik, Humanistik in der Wissenschaft
– zur Integration des Menschen mit den Grundwerten ........................... 153
P. Adam Orczyk
Grundschullehrer aus dem Kielcer Bergland als Opfer der deutschen
Besatzung in den Jahren 1939-1945 ......................................................... 187
P. Robert Strus
Definitionen des Patriotismus und seine Varianten .................................. 205
Leszek Wianowski
Objektive Moralnormen und die Gefahr ihrer Ablehnung als
Fundament der Lebenswahrheit und Menschenerziehung ...................... 221
P. Jarosław Wojtkun
Das Drama der Drogenabhängigkeit unter Jugendlichen
und Präventionsmöglichkeiten ................................................................ 239
P. Konrad Wójcik
Die sakramentale Ehe. Pastoral-psychologische Elemente ...................... 253
REZENSIONEN ....................................................................................... 267
Roman Gawrych
Rezension des Buches von Grzegorz Majkowski Außenseiter. Der heutige
Diskurs Jugendlicher aus dem Corps für freiwillige Arbeit .................... 269
P. Rafał Piekarski
Rezension des Buches von Adam Orczyk Abriss der Geschichte
des Schulwesens und des pädagogischen Gedankens ............................. 275
BERICHTE .............................................................................................. 283
Wioleta Malicka
Bericht über die wissenschaftliche Tagung ,,Hermeneutik der
Werte in der Kultur” – Radom, 20.05.2017 ................................................. 285
P. Wojciech Wojtyła
Bericht über die gesamtpolnische wissenschaftliche Tagung „In Huldigung
an das Denken des hl. Johannes Paul II” – Radom, 23.11.2017 ............... 291
Hinweise für Autoren ............................................................................ 295