Oświadczenie ghostwriting i guest authorship

Formularz oświadczenia

 

 

 

 

miejscowość, data

imię i nazwisko autora

adres, telefon, e-mail

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż tekst o tytule:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

jest mojego autorstwa, jak również jest w pełni oryginalny i nie narusza praw osób trzecich. Ponadto nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym. Zgodnie z praktykami przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship oświadczam, iż osoby trzecie nie wniosły istotnego wkładu w powstanie publikacji / następujące osoby trzecie wniosły istotny wkład w powstanie publikacji (wymienić, wraz z podaniem stopni lub tytułów naukowych)*: ..........................................................................................................

Oświadczam, iż publikacja została przygotowana ze środków własnych autora. W przypadku tekstu współautorskiego udział pozostałych autorów określam w sposób następujący: (krotko opisać, wymieniając wszystkich współautorów. Udzielam Duszpasterstwu Nauczycieli bezterminowej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na publikację utworu w „Rocznikowi Naukowemu Duszpasterstwa Nauczycieli” w wersji elektronicznej i papierowej.

 

 

Podpis

 

 

 

Wyrażam zgodę Krajowemu Duszpasterstwu Nauczycieli (ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom) na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem wydawniczym czasopisma „Rocznika Naukowego Duszpasterstwa Nauczycieli”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U.  2016  poz. 922, ze zm.).

podpis