Zeszyt 1 (2017) - Wykaz artykułów język polski, angielski, niemiecki

Już niebawem oddamy do Państwa rąk pierwszy numer Rocznika Naukowego Duszpasterstwa Nauczycieli, a w nim:

Wprowadzenie Bp Piotr Turzyński

Chałas Krystyna, Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom misją nauczyciela

Formella Zbigniew, ,,Wychowanie jest sprawa serca”. Dojrzałość osobowościowa nauczyciela jako warunek wspierających relacji wychowawczych

Gonigroszek Dorota, Kształtowanie systemu wartości uczniów szkół podstawowych –  przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli wychowawczej

Gryz Iwona, Nauczyciel języków obcych – kompetentny specjalista  i wychowawca ku wartościom 

Lekka - Kowalik Agnieszka, Edukacja dla prawdy – odpowiedź na osobową naturę człowieka

Śwital Paweł, Oświata jako dobro wspólne całego społeczeństwa

Turzyński Piotr, Fascynujący Bóg w znudzonym świecie. Kilka refleksji nad estetyką teologiczną 

Wojtyła Wojciech, Filozoficzno-antropologiczne podstawy wychowania w myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Wianowski Leszek, Lęk jako przeszkoda w życiu duchowym (na przykładzie osobowości schizoidalnej)

Wojtyła Wojciech, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Autorytet i wychowanie” 

Instrukcja dla autorów

 

Contents

Introduction

Chałas Krsytyna: Axiological education and upbringing towards values – the teacher’s mission 

Formella Zbigniew: ,,Education is a matter of heart". The Teacher’s personal maturity as a condition for supporting educational relationships

Gonigroszek Dorota: Shaping the value system of pupils from the primary school – preparing teachers for playing an educational role

Gryz Iwona: A foreign language teacher – a competent expert and an educator towards values

Lekka - Kowalik Agnieszka: Education for truth – answer to human nature

Śwital Paweł: Education as a common good of the whole society

Turzyński Piotr: Fascinating God in a bored world. A few reflections on the theological aesthetics

Wojtyła Wojciech: Philosophical and anthropological basis of education from Karol Wojtyła – John Paul II’s point of view

Wianowski Leszek: Fear as an obstacle in spiritual life (on the example of schizoid personality)

Wojtyła Wojciech:  Report of the National Scientific Conference "Authority and Education"

Information for authors

 

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Chałas Krystyna: Die axiologische Bildung und Werteerziehung als Ziel des Lehrers

Formella Zbigniew: „Erziehung ist Sache des Herzens“  Die Persönlichkeitsreife des Lehrers als Bedingung für unterstützende Erziehungsverhältnisse

Gonigroszek Dorota: Die Bildung des Wertesystems der Grundschüler – die Vorbereitung der Lehrer auf die Erziehungsrolle

Gryz Iwona: Der Fremdsprachenlehrer – kompetenter Experte und Werteerzieher

Lekka - Kowalik Agnieszka: Die Bildung für die Wahrheit – als Antwort auf die persönliche Natur eines Menschen

Śwital Paweł: Das Schulwesen als gemeinnütziges Gut

Turzyński Piotr: Der faszinierende Gott in einer gelangweilten Welt. Einige Reflexionen über die theologische Ästhetik  

Wojtyła Wojciech: Philosophisch-anthropologische Erziehungsgrundlagen im Denken von Karol Wojtyła -Johannes Paul II

Wianowski Leszek: Die Angst als ein Hindernis im geistlichen Leben (am Beispiel einer schizoiden Persönlichkeit)

Wojtyła Wojciech: Bericht von der gesamtpolnischen wissenschaftlichen Konferenz „Autorität und Erziehung“

Informationen für Autoren