Procedura recenzyjna, druk recenzji

Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli

 

Procedura recenzyjna, karta recenzji

Procedura recenzowania czasopisma naukowego Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin recenzowania

 1. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. Redakcja nie zastrzega wydawania wersji papierowej
 2. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 40.000 znaków łącznie ze spacjami.
 3. Do artykułu należy dołączyć jego streszczenie (wraz z tytułem) w języku kongresowym innym niż język ojczysty autora tekstu. (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)
 4. Tekst należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego w programie Word (w formacie doc.), jako załącznik w poczcie elektronicznej. Tekst powinien zostać wysłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Do opublikowania przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.  Autor zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia.
 6. Do tekstu dołączyć należy informacje o Autorze, zawierające w szczególności: imię i nazwisko, stopień (tytuł naukowy), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz afiliację.
 7. Artykuły  zaakceptowane przez redaktora tematycznego oraz uzyskaniu akceptacji redaktora naczelnego przekazane zostaną do recenzji przez dwóch niezależnych  recenzentów z zachowaniem anonimowości autora i recenzentów (double-blind review proces). W przypadku artykułów napisanym w języku kongresowym co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.
 8. Redakcja Rocznika zastrzega sobie prawo do dokonywania w treści artykułu korekt językowych i stylistycznych.
 9. Recenzje mają formę pisemną albo elektroniczną i są dokonywane na formularzu udostępnianym przez redakcję.
 10. Recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzentów:

- o dopuszczeniu artykułu do publikacji bez zmian

- o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu korekty

- o odrzuceniu artykułu

 1. Warunkiem publikacji artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 2. Lista recenzentów współpracujących podana jest na stronie redakcyjnej WWW.
 3. Czasopismo wydawane jest jako rocznik.

 

FORMULARZ RECENZJI

 

 

Tytuł artykułu:

........................................................................................

 

L.p.

ANALIZOWANE ZAGADNIENIE

TAK

NIE

Z
ZASTRZEŻENIEM

1.

Czy tytuł opracowania odpowiada
jego treści?

 

 

 

2.

Czy treść opracowania dotyczy
zagadnień związanych z tematyką
rocznika naukowego?

 

 

 

3.

Czy temat pracy jest aktualny?

 

 

 

4.

Czy prezentowane w pracy wyniki
są nowe?

 

 

 

5.

Czy prezentowana w pracy metoda
jest nowa?

 

 

 

6.

Czy wybór bibliografii jest właściwy
i aktualny?

 

 

 

7.

Czy język pracy jest poprawny?

 

 

 

 

Uwagi:

……………………………………………

Rekomendacja recenzenta:

a)      Akceptacja publikacji bez ingerencji;

b)      Akceptacja publikacji po drobnych korektach;

c)      Oddanie do ponownej oceny pracy po wprowadzeniu istotnych zmian rekomendowanych przez recenzenta;

d)     Odrzucenie publikacji. Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………

 

Data i podpis recenzenta

 

………………………………………………..